algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

things by Dings BVBA

Vlieghavenlaan 134

3140 Keerbergen

some@thingsbydings.com

BTW BE0696.944.505

 

Artikel 1 | Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van things by Dings, een BVBA met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, BTW BE0696 944 505, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van things by Dings moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door things by Dings aanvaard zijn.


Artikel 2 | Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3 | Aanbod

 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden things by Dings niet. things by Dings is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. things by Dings is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via some@thingsbydings.com

 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door  things by Dings. things by Dings kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 
Artikel 4 | Online aankopen

 


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via kredietkaart VISA en Mastercard
  • via bankkaart (bankcontact)
  • via Paypal
  • via homebanking

things by Dings is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

  

Artikel 5 | Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

  

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan things by Dings.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de  things by Dings was geboden.

 

Artikel 6 | Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van  things by Dings.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van things by Dings te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7 | Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij  things by Dings. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op niet-bederfbare goederen en goederen zonder beperkte houdbaarheid zoals accessoires. Cosmeticaproducten kunnen niet omgeruild worden omwille van hygiënische redenen. 

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant things by Dings via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail some@thingsbydings.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan things by Dings heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in ongeopende, originele verpakking en omverpakkingen, aan things by Dings, Vlieghavenlaan 134, 3140 Keerbergen.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Enkel artikelen die zich in de originele ongeopende verpakking en omverpakking/beschermingsmateriaal bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door things by Dings geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

things by Dings betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

.

0