privacy

 

skin by Dings hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil things by Dings je wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleen je expliciet je toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door things by Dings.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van things by Dings.

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

www.skinbydings.com is een initiatief van:

 

things by Dings BVBA (Hierna: “things by Dings”)

Vlieghavenlaan 134

3140 Keerbergen

België

BTW nummer: BE0696.944.505

E-mail: some@thingsbydings.com

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

things by Dings verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door things by Dings:

 

 • Identificatiegegevens
 • Adresgegevens

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 

things by Dings verzamelt persoonsgegevens om jou een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Toegang verschaffen tot jouw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van things by Dings worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je het platform/de website/de applicatie van things by Dings bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan things by Dings en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt things by Dings zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen things by Dings.
We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. things by Dings heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

Wij gebruiken ook cookies.

 

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op jouw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om je bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als je het platform/de website van things by Dings wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 

Wat zijn mijn rechten?

  

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

 

things by Dings verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal things by Dings onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Recht op inzage/rectificatie/wissen van je persoonsgegevens

 

Bij bewijs van je identiteit als Gebruiker, beschik je over een recht om van things by Dings uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. Wanneer things by Dings jouw gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal things by Dings hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar some@thingsbydings.com

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan things by Dings. things by Dings zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

things by Dings beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

 

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die things by Dings nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer things by Dings de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die things by Dings nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. things by Dings staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij things by Dings dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal things by Dings hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar some@thingsbydings.com

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Gebruiker heeft het recht om de aan things by Dings verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal things by Dings hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar some@thingsbydings.com

 

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

 

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door things by Dings bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal things by Dings hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar some@thingsbydings.com

 

 

0